Integritetspolicy

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg hos mig. Jag värnar om din personliga integritet och ditt förtroende för mig.

För att jag ska kunna tillhandahålla min hemsida och mina övriga tjänster till dig behöver jag behandla personuppgifter om dig. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur och varför jag behandlar personuppgifter i min verksamhet.

Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder min hemsida eller mina övriga tjänster. Genom att använda dessa accepterar du integritetspolicyn och min behandling av dina personuppgifter.

Jag följer de lagar och regler som finns på området, däribland den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Som medlem i Yoga Alliance och Kroppsterapeuternas yrkesförbund följer jag även de etiska regler och riktlinjer samt villkor som dessa branschorganisationer tillämpar för sina medlemmar.

Integritetspolicyn ändras vid behov. Den senaste versionen finns alltid på min hemsida under rubriken Övrigt - Integritetspolicy.

Denna integritetspolicy gäller from. den 18 november 2022.

Personuppgiftsansvar:

Jag, Isabella Frost Bergman, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som jag behandlar i min verksamhet.

Jag kan komma att samla in och på andra sätt behandla följande personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Uppgifter för identifiering: person- eller samordningsnummer.

Uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa: allergier, behov av specialkost, skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar samt andra psykiska och fysiska tillstånd av betydelse för att jag ska kunna tillhandahålla mina tjänster till dig på ett tryggt, säkert och individanpassat sätt.

Bokningshistorik: uppgifter rörande din bokning och användning av mina tjänster.

Betalningsinformation: kontaktuppgifter, person- eller samordningsnummer, bank, bankkontonummer, bankgironummer, plusgironummer.

Bokföringsinformation: betalningsinformation, bokningshistorik, hemvistland, momsregistreringsnummer.

Rekommendation/utvärdering: din skriftliga rekommendation av mig eller utvärdering av mina tjänster.

Hur och varför jag behandlar dina personuppgifter:

Jag samlar in och behandlar på andra sätt personuppgifter endast för ett visst, i förväg bestämt ändamål. All behandling av personuppgifter har stöd i en rättslig grund.

Jag behandlar aldrig känsliga personuppgifter såsom uppgifter om din hälsa om du inte uttryckligen har samtyckt till behandlingen och ändamålet med den.

Person- och samordningsnummer behandlar jag som huvudregel endast om du har samtyckt till behandlingen och ändamålet med den. Om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl kan jag emellertid komma att behandla person- och samordningsnummer utan ditt samtycke.

Om jag vill använda sparade personuppgifter på ett nytt sätt ändras ändamålet med behandlingen. Om ditt samtycke krävs för behandling för det nya ändamålet kommer jag att informera dig om detta och efterfråga ditt samtycke innan behandling sker. Om ditt samtycke inte krävs för behandlingen bedömer jag om den är förenlig med det ursprungliga ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Därvid kommer jag att beakta bla. kopplingar mellan ändamålen, sammanhanget inom vilket personuppgifterna har samlats in och särskilt förhållandet mellan mig och dig, personuppgifternas art och särskilt om känsliga personuppgifter behandlas, eventuella konsekvenser av den planerade behandlingen för dig samt förekomsten av eventuella skyddsåtgärder.

Jag behandlar personuppgifter för följande ändamål och med stöd i följande rättsliga grund:

 • För att kunna tillhandahålla mina tjänster till dig som kund eller potentiell kund och få betalt för dessa (ändamål). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett köpeavtal samt för att jag ska kunna fullgöra ett ingått köpeavtal gentemot dig (rättslig grund: avtal).
 • För att kunna uppfylla mina skyldigheter som leverantör i Epassi Sweden ABs och Epassi Clearing Oys leverantörsnätverk efter att du betalat för någon av mina tjänster i Epassi Sweden ABs mobilapp (ändamål). Mitt intresse av detta väger tyngre än dina intressen och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet (rättslig grund: intresseavvägning). 
 • För att du och jag ska kunna kommunicera med varandra efter att du kontaktat mig genom kontakt- eller bokningsformulären på min hemsida eller via mitt bokningssystem hos Boka.se (ändamål). Mitt intresse av detta väger tyngre än dina intressen och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet (rättslig grund: intresseavvägning).
 • För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig efter att du anmält intresse för detta samt för att kunna avregistrera dig från mina nyhetsbrev (ändamål). Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev av mig på min hemsida (rättslig grund: samtycke). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att när som helst avregistrera dig från utskick genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet eller kontakta mig på info@isabellafrostbergman.com. Då tar jag bort din e-postadress för detta ändamål.
 • För att kunna marknadsföra mina tjänster efter att du varit i kontakt med mig och aktivt uttryckt att du vill motta marknadsföring från mig (ändamål). Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från mig (rättslig grund: samtycke). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att tex. avregistrera dig från utskick av mitt nyhetsbrev genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet eller kontakta mig på info@isabellafrostbergman.com. Då tar jag bort dina kontaktuppgifter för detta ändamål.
 • För att kunna anordna retreats, workshops och liknande event på ett tryggt, säkert och individanpassat sätt (ändamål). Det innebär tex. att jag kan behöva efterfråga och spara känsliga personuppgifter om din hälsa som du bedömer att jag bör känna till. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett köpeavtal samt för att jag ska kunna fullgöra ett ingått köpeavtal gentemot dig (rättslig grund: avtal). / Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till att jag behandlar dina känsliga personuppgifter för ändamålet (rättslig grund: samtycke). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig på info@isabellafrostbergman.com. Då tar jag bort dina känsliga personuppgifter. Observera att mitt ansvar för dig baseras bla. på vilken information jag fått av dig.
 • För att kunna tillhandahålla trygg, säker och individanpassad yogaundervisning (ändamål). Det innebär tex. att jag kan behöva efterfråga och spara känsliga personuppgifter om din hälsa som du bedömer att jag bör känna till, tex. för att kunna förhindra skador eller avråda från vissa övningar. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett köpeavtal samt för att jag ska kunna fullgöra ett ingått köpeavtal gentemot dig (rättslig grund: avtal). / Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till att jag behandlar dina känsliga personuppgifter för ändamålet (rättslig grund: samtycke). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig på info@isabellafrostbergman.com. Då tar jag bort dina känsliga personuppgifter. Observera att mitt ansvar för dig baseras bla. på vilken information jag fått av dig.
 • För att kunna publicera din skriftliga rekommendation av mig eller utvärdering av mina tjänster på min hemsida och/eller via mitt bokningssystem i marknadsföringssyfte (ändamål). Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till publiceringen (rättslig grund: samtycke). Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta mig på info@isabellafrostbergman.com. Då tar jag bort din rekommendation/utvärdering.
 • För att kunna utvärdera och anpassa min verksamhet och marknadsföring utifrån din bokningshistorik och användning av mina tjänster (ändamål). Mitt intresse av detta väger tyngre än dina intressen och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet (rättslig grund: intresseavvägning).
 • För att kunna lämna referenser vid förfrågan från Yoga Alliance och Kroppsterapeuternas yrkesförbund pga. mina skyldigheter som medlem i dessa branschorganisationer eller från potentiella kunder. Det innebär att jag lämnar ut dina kontaktuppgifter till branschorganisationerna eller de potentiella kunderna i referenssyfte (ändamål). Behandlingen sker endast efter att du aktivt lämnat ditt samtycke till att jag lämnar ut dina kontaktuppgifter (rättslig grund: samtycke).
 • För att kunna sköta min bokföring, skattskyldighet och andra rättsliga förpliktelser (ändamål). Behandlingen är nödvändig för att jag ska kunna uppfylla mina förpliktelser enligt svensk rätt (rättslig grund: rättslig förpliktelse).
 • För att kunna köpa in produkter och tjänster av dig som leverantör (ändamål). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett köpeavtal samt för att jag ska kunna fullgöra ett ingått köpeavtal gentemot dig (rättslig grund: avtal).
 • För att kunna samarbeta professionellt med dig som samarbetspartner (ändamål). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett samarbetsavtal samt för att jag ska kunna fullgöra ett ingått samarbetsavtal gentemot dig (rättslig grund: avtal).

Information om kakor (cookies):

Min hemsida www.isabellafrostbergman.com använder kakor. Kakorna samlar inte in några personuppgifter. Den information som sparas genom användningen av kakorna är anonymiserad och kan inte kopplas till någon viss person, dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Mer information om användningen av kakor på min hemsida finns i min cookiepolicy på min hemsida under rubriken Övrigt - Cookiepolicy.

Kategorier av registrerade som berörs av min personuppgiftsbehandling:

 • Kunder och potentiella kunder i min verksamhet.
 • Personer som besöker min hemsida.
 • Personer som betalar för mina tjänster genom Epassis mobilapp.
 • Personer som besöker och/eller använder mitt bokningssystems hemsida hos Boka.se.  
 • Leverantörer och potentiella leverantörer av varor och tjänster i min verksamhet.
 • Samarbetspartners i min verksamhet.

Utlämning, delning och överföring av personuppgifter:

Jag lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan och delar dem inte heller med någon annan annat än om det krävs av mig enligt lag eller annan författning, anges i avtal mellan dig och mig eller behövs för att jag ska kunna bedriva min verksamhet enligt vad som anges i nästa stycke. Jag kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Jag kan komma att lämna ut/dela dina personuppgifter till mina samarbetspartners och de branschorganisationer jag är medlem i samt företag och personer som tillhandahåller bokförings- och redovisningstjänster; betalningstjänster; e-postmeddelandetjänster; videokonferenstjänster; hemsideslösningar; bokningssystem; datautrymme för att lagra data på företagets servrar; domänregistreringstjänster; samt IT-system och IT-program. Jag lämnar aldrig ut/delar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Jag försäkrar mig om att de aktörer som får tillgång till dina personuppgifter är seriösa vad gäller behandling av personuppgifter. Aktörerna ansvarar i sin tur för att inte hantera dina personuppgifter på ett olagligt sätt och för att skydda dina rättigheter.

Dina personuppgifter behandlas som huvudregel inom EU/EES och Storbritannien, men kan i undantagsfall komma att överföras till länder utanför EU/EES och Storbritannien (även kallat tredje land) i särskilda fall. Sådan tredjelandsöverföring kan till exempel ske till USA då jag delar ditt namn och din e-postadress med MailChimp för att du ska kunna få mina nyhetsbrev samt till USA och Kanada då jag lämnar dina referenser till Yoga Alliance efter att du samtyckt till detta.

Lagring och lagringstid:

Jag sparar inte några personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för eller annars krävs av mig enligt lag eller annan författning.

Bokföringsunderlag är jag enligt lag skyldig att spara i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret som underlaget avser avslutades.

Om den rättsliga grunden för min behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke och du tar tillbaka ditt samtycke raderar jag dina sparade personuppgifter för detta ändamål i anslutning till att jag får kännedom om detta.

Säkerhetsåtgärder:

Jag behandlar aldrig fler personuppgifter än jag behöver för att kunna tillhandahålla mina tjänster till dig och bedriva min verksamhet.

Jag gör vad jag kan för att de personuppgifter jag behandlar ska vara korrekta och uppdaterade.

Jag vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter jag behandlar från förlust, att komma i orätta händer, olyckshändelser och liknande.

Jag har rutiner som innebär att jag löpande säkerställer att jag inte sparar onödiga uppgifter om dig och jag minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Dina rättigheter:

Du har rätt att välja att inte lämna ut dina personuppgifter till mig.

Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter via ett registerutdrag. Om jag får en sådan begäran från dig kan jag komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att jag lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om du anser att de är felaktiga.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag och avtal med dig. Du har också rätt att invända mot min behandling och bearbetning av dina personuppgifter samt att begränsa min behandling av dem. I vissa fall kan jag inte tillmötesgå en begäran om radering på grund av bestämmelser i lag eller annan författning.

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke skickar du en begäran om detta till mig via e-post på info@isabellafrostbergman.com.

Klagomål och tillsyn:

Om du anser att jag har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber jag dig att kontakta mig så att jag får möjlighet att rätta till felet.

Du kan alltid göra en anmälan till Datainspektionen, som är ansvarig myndighet för att skydda människors rättigheter i samband med behandling av personuppgifter.

Kontakta mig:

Om du har frågor eller synpunkter som rör integritetspolicyn eller min behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig via e-post på info@isabellafrostbergman.com eller telefon på 0708 700 899.